ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

1.1 “Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2 “Bijzondere Voorwaarden”: de bijzondere voorwaarden van JAVA die betrekking hebben op overeenkomsten omtrent een welbepaald product en/of dienst en van toepa ssing zijn zoals bepaald in de betreffende bijzondere voorwaarden.

1.3 “Conformiteit Van De Levering” (exhaustieve definitie): l evering van de juiste producten en/of dienstenprestaties, op de juiste locatie(s), en van de juiste hoeveelheden en / of gewicht, in conformiteit met de schriftelijke overeenkomst tussen JAVA en de Klant of bij het ontbreken hiervan in conformiteit met de orderbevestiging uitgaande van JAVA . Bij ontbreken van zowel een schriftelijke overeenkomst tussen JAVA en de Klant, als van een orderbevestiging uitgaande van JAVA, wordt de juistheid van de geleverde producten en / of dienstenprestatie s , van de locatie(s), en van de hoeveelheden en / of gewicht, geëvalueerd t.o.v. het order van de Klant.

1.4 “Doorverkochte P roducten”: producten die J AVA niet zelf produceert maar aankoopt bij een producent of leverancier van de betreffende producten met het oog op doorverkoop aan de Klant.

1.5 “ JAVA” : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Java’, met maatschappelijke zetel te 3110 Rot selaar, Wingepark 10 , ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven , afdeling Leuven onder het nummer 0426.511.473 en gekend bij de BTW - administratie on der het nummer BE 0426.511.473.

1.6 “Klachtenbrief”: een p er post aangetekende brief, met vermeld ing van het factuurnummer, alle referentienummers (voor zover van toepassing) weergegeven op de schriftelijke overeenkomst tussen JAVA en de Klant, de orderbevestiging uitgaande van JAVA , de leveringsbon uitgaande van JAVA en de factuur uitgaande van JAVA , met een nauwkeurige identificatie van producten en/of dienstenprestaties, en een gedetailleerde opgave van de niet - conformiteit of het gebrek.

1.7 “Klant” : elke (rechts - )persoon die een product en/of dienst aankoopt bij JAVA, een order plaatst bij JAVA en /of een prijsaanvraag stuurt aan JAVA, evenals eenieder die in naam of voor rekening van een andere (rechts - )persoon een product en/of dienst aankoopt bij JAVA, een order plaatst bij JAVA en/of een prijsaanvraag stuurt aan JAVA.


2. Toepassingsgebied

2.1 Niet tegenstaande enige andersluidende communicatie in het verleden of de toekomst, aanvaardt de Klant door het plaatsen van een order en/of prijsaanvraag bij of het sluiten van een overeenkomst met JAVA , dat enkel volgende normen van toepassing zijn op alle co ntractuele, precontractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen JAVA en de Klant, zowel huidige als toekomstige (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige): (1) de schriftel ijke overeenkomst t ussen JAVA en de Klant; (2) de schriftelijke orderbevestiging uitgaande van JAVA ; (3) de Bijzondere Voorwaarden; (4) de Algemene Voorwaarden; (5 ) art. 4 - 88 van het Weens Koopverdrag; (6) de Unidroit Principles; (7 ) het Belgische recht, met uitsluiting van de artikels 1 - 3, en 89 - 101 van het Weens Koopverdrag.

Andere voorwaarden en/of normen, zoals ondermeer de algemene en/of bijzondere voorwaarden van de K lant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden , zijn niet van toepassing en worden uitdrukkeli jk afgewezen door JAVA . Afwijkingen van deze Algemene V oorwaarden zijn enkel van toepassing na voorafgaande en schriftelijke aanvaarding door JAVA. Deze uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekende afwijkingen zijn slechts geldig voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de Klant worden verleend krachtens de toep asselijke nationale wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.

2.3 JAVA behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze Algemene V oorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2. 4 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van onderhavige A lgemene V oorwaard en of een deel van een bepaling zal geenszins invloed hebben op de geldigheid en toepasselijkheid van de andere bepalingen en/of de rest van de bepaling . In geval van nietigheid van een of een deel van de bepalingen zullen JAVA en de Klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige (delen van een) bepaling te vervangen door een equivalente bepaling di e beantwoordt aan de algemene geest van deze Algemene Voorwaarden.

2. 5 Het eventuele of zelfs herhaald elijk niet - toepassen door JAVA van enig recht kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking .


3. Offerte , order en orderbevestiging

3.1 Al de offerten van JAVA zijn geldig gedurende een termijn van 6 0 kalenderdagen , behoudens anders vermeld, en scheppen geen verbintenissen in hoofde van JAVA . In elk geval zijn alle offertes van JAVA vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Klant.

3.2 De Klant die een order heeft geplaatst bij JAVA is hierdoor gebonden.

3.3 Elke overeenkomst tussen JAVA en de Klant komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is JAVA in rechte te verbinden, de order van de Klant schriftelijk en/ of elektronisch bevestig t, dan wel zodra JAVA de uitvoering van de order opstart .

3. 4 JAVA heeft steed s het recht een voorschot te eisen. In dat geval worden de verplichtingen van JAVA t.o.v. de Klant volledig opgeschort zonder enig recht van verhaal t.o.v. JAVA, zolang het desbetreffe nde voorschot niet volledig werd betaald.

3. 5 Alle leveringen van producten en/of elke uitvoering van dienstenprestaties die niet expliciet werden voorzien in de schriftel ijke overeenkomst tussen JAVA en de Klant of bij het ontbreken hiervan in de orderbev estiging uitgaande van JAVA , worden geacht bijkomende bestellingen en/of diensten te zijn op vraag van de Klant, en worden als dusdanig aangerekend aan de Klant.

3. 6 JAVA is vrij de partijen te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan, en heef t steeds het recht om een minimum factuurbedrag voorop te stellen.


4. Prijzen , onbeschikbaarheid en wijziging

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief € 0,25 / kg accijnzen waar het koffie betreft (uitgezonderd oploskoffie) en worden in Euro uitgedru kt . Daar JAVA vaak werkt met kleine eenheden worden de prijzen op artikelniveau in eerste instantie berekend op 4 decimalen na de komma, nadien worden deze afgerond naar 2 decimalen.

4.2 Valutaschommelingen, verhogingen van productprijzen, prijzen van hul pmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen, transportkosten, in - en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de orderbevestiging en de definitieve opl evering van de producten en/of de dienstenprestaties, geven JAVA de bevoegdheid de overeengekomen prijs evenredig te verhogen.

4. 3 De goederen en diensten worden aangerekend op basis van de prijs die geldt op het ogenblik van de levering.

4. 4 JAVA heeft h et recht wijzigingen of aanvullingen aan te brengen aan de product en of componenten van bepaalde producten , indien deze niet voorradig zijn of in het geval van technische evolutie van de producten of van economische voorwaarden. JAVA spant zich in om in ee n dergelijk geval een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief in de plaats te stellen.

4. 5 Het online aanbod van producten geld t binnen de uitdrukkelijke limieten van beschikbare stocks, in de magazijnen of bij de leveranciers van JAVA. Indien het product on beschikbaar is, zal JAVA een gebeurlijke betaling door de Klant terugstorten.


5. Levering

5 .1 Behoudens andersluidende overeenkomst en onverminderd artikel 5 .2 van deze Algemene Voorwaarden , gebeuren leveringen steeds conform de Incoterm® “Carriage Paid To ( CPT)” , hetgeen impliceert dat het risico overgaat zodra de goederen zijn aangeleverd aan de eerste vervoerder op een door JAVA eenzijdig te bepalen punt . Voor spoedleveringen zijn de bijkomende kosten ten laste van de Klant.

5 .2 Indien JAVA en de Klant ove reenkomen dat de Klant (een deel van) de aangekochte producten komt ophalen, dient de Klant deze producten zelf, op eigen kosten en op eigen risico op te halen op de door JAVA aangegeven tijd en plaats.

5 . 3 JAVA zal alle redelijke maatregelen nemen teneind e de bestelde producten tijdig te leveren. L everings - en uitvoerings termijnen zijn steeds indicatief . Zij vormen geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van JAVA t.o.v. de Klant, noch van de overeenkomst tussen JAVA en de Klant, noch van de order bevestiging uitgaande van JAVA en vormen in hoofde van JAVA geen resultaatsverbintenis.

In geval van overschrijding van de aangegeven leverings - en/of uitvoeringstermijn zullen JAVA en de Klant een bijkomende redelijke termijn overeenkomen.

Geen enkele te rmijnoverschrijding, noch van de oorspronkelijke, noch van de bijkomende termijn(en), kan aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen JAVA en de Klant.

Wijzigingen in de prijsaanvraag en/of order van de Klant, wijzigingen in de schriftelijke overeenkomst tussen JAVA en de Klant, evenals wijzigingen in de orderbevestiging uitgaande van JAVA, hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

5 . 4 JAVA beh oudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te verrichten. Een g edeeltelijke levering kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen JAVA en de Klant.


6. Oorspronkelijke verpakking

De K lant is verplicht alle door JAVA geleverde producten uitsluitend te verhandelen in de originele, van JAVA afkomstige detailverpakking, zonder enige verandering of beschadiging daaraan .7. Publiciteitsmateriaal

P ubliciteitsmateria a l , zoals onder meer maar zo nder hiertoe beperkt zijn koffiekopjes, ondertassen, parasols, … blijft steeds de eigendom van JAVA en word t slechts in bruikleen gegeven . De Klant zal het publiciteitsmateriaal op eerste verzoek van JAVA in goede staat aan JAVA terug bezorg en .


8. Informatie, stalen en modellen

8 .1 De Klant wordt geacht op de hoogte te zijn van alle kenmerken van de door hem bestelde producten en /of diensten. De Klant kan geen enkel recht ontlenen aan de informatie, stalen of modellen die JAVA op eigen initiatief of op verzoek van de Klant zou verstrekken.

8 .2 De Klant draagt de exclusieve en volledige verantwoordelijkheid om te bepa len of de aangekochte producten en/of dienstenprestaties geschikt zijn, en aan alle kwaliteitsverei sten voldoen m.b.t. het gebruik en/of de doelstel lingen waarvoor de Klant de producten en/of dienstenprestaties heeft aangekocht of wenst te gebruiken.

8 .3 Alle informatie die JAVA, op eigen initiatief of op vraag van de Klant, aan de Klant overhandigt , heeft een louter informatieve waarde en bevrijdt de Klant geenszins van zij n verplichtingen onder artikel 8 .2 van deze Algemene V oorwaarden.

De verantwoordelijkheid van JAVA blijft dienaangaande steeds beperkt tot de verantwoordelijkheid die op dwingende wijze aan JAVA wordt opgelegd door de Belgische wetg eving.


9. Eigendomsvoorbehoud en eigendomsrechten op verhuurde of ter beschikking gestelde producten

9 .1 Alle geleverde producten blijven eigendom van JAVA tot op het ogenblik van de volledige betaling van de hoofdsom, interesten, kosten , belastingen en alle andere toebehoren .

9.2 De door JAVA gebruikte hulpmaterialen voor het vervoer van de producten, zoals onder meer maar zonder hiertoe beperkt te zijn containers, bakken , paletten – zelfs indien deze bij de K lant tijdelijk achterblijven uit praktische rede nen – alsmede toestellen in huur of bruikleen, blijven de uitsluitende eigendom van JAVA of diens leveranciers.

9 . 3 De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten op de onbetaalde , door JAVA v erhuurde en/of ter beschikking gestelde producten veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op deze producten, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht JAVA hiervan onmiddellijk op de hoogt e te stellen.

9 . 4 De Klan t verbindt zich ertoe alle onbetaalde producten, door JAVA verhuurde en/of ter beschikking gestelde producten te verzekeren voor brand, ontploffings - en waterschade en diefstal. De Klant verleent JAVA de toestemming op eerste verzoek inzage te krijgen in d e polissen en betalingsbewijzen van voornoemde verzekeringen. Een eventuele uitkering van deze verzekeringen komt toe aan JAVA.

9 . 5 De K lant verbindt zich er toe op eerste verzoek van JAVA, op de onbetaalde , door JAVA verhuurde en/ of ter beschikking gesteld e producten deze gegevens aan te brengen welke hen identificeerbaar maken en/of de eigendom van JAVA bevestigen.

9 . 6 De K lant zal zich verzetten tegen iedere daad van derden die het eigendomsrecht van JAVA zou kunnen schaden en zal niet door zijn eigen do en of laten het eigendomsrecht van JAVA in het gedrang brengen .

9 . 7 De K lant zal JAVA onmiddellijk informeren omtrent iedere aantasting of mogelijke aantasting van diens eigendomsrecht.

9 . 8 JAVA heeft het recht haar eigendomsrechten met alle mogelijke pub liciteit te verzekeren , zonder dat de K lant aanspraak kan maken op enige vergoeding voor eventuele gevolgen in zijnen hoofde van een dusdanige publiciteit.

9 . 9 Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, of indien JAVA vermoedt dat de Klant zijn verp lichtingen niet zal nakomen, zal de Klant op eerste en eenvoudig verzoek van JAVA de desbetreffende producten op eigen kosten en risico binnen de 24 uur na dit verzoek aan JAVA terugbezorgen.

Uitoefening van dit recht heeft de onmiddellijke en automatisch e ontbinding tot gevolg van de van de overeenkomst tussen JAVA en de Klant .

9 . 10 Bij terugontvangst van de onbetaalde producten, en voor zover deze producten nog in goede staat worden bevonden, worden de reeds betaalde bedragen terugbetaald aan de Klant on der aftrek van: (1) de winstderving, forfaitair begroot op 15% van het totale factuurbedrag; en (2) een forfaitaire schadevergoeding van 5% op het totale factuurbedrag, voor de (extra) beheers - en administratiekosten. Dit alles onverminderd het recht van J AVA om hogere schade te bewijzen.

9 .1 1 In geval van schending van het eigendomsvoorbehoud bekomt JAVA automatisch een pandrecht op de gerealiseerde verkoopprijs van de betreffende producten en is de Klant aan JAVA een forfaitaire schadevergoeding van 35% v an het totale factuurbedrag verschuldigd.


10. Leeggoed

10 .1 JAVA kan de Klant vragen een waarborgsom te betalen voor de duurzame, herbruikbare verpakking waarin de producten worden geleverd (ook het “ L eeggoed ” genoemd) . JAVA verbindt zich ertoe het gefacturee rde L eeggoed terug te nemen tegen het bedrag van de waarborgsom , voor zover dit leeggoed binnen een termijn van 12 maanden wordt aangeboden . Enkel het L eeggoed dat in goede staat is , niet bevuild is , niet beschadigd, ( in voorkomend geval ) duidelijk gemerkt is met de gedeponeerde merken van de veilingen, niet ter beschikking gesteld is van derden en niet gebruik t is voor andere doeleinden dan de verpakking van de daarin aangekochte producten , wordt teruggenomen . De K lant kan nooi t meer L eeg goed terugbrengen dan ontvangen .

10 . 2 D e K lant die geen verplichting tot betaling van een waarborgsom heeft conform artikel 1 0 .1 van deze Algemene Voorwaarden, verbindt zich er uitdrukkelijk toe het Leeggoed en de tijdige teruggave van het Lee g goed te bewaken als een goede huisvader en op regelmatige basis de door JAVA gestuurde rapporten te analyseren en feedback te bezorgen aan JAVA. De K lant erkent uitdrukkelijk zijn verantwoordelijkheid in het beheer van dit L eeggoed. Bij gevolg mag JAVA, wanneer de samenwerking tussen JA VA en de Klant ten einde loopt en er een saldo L eeggoed be staat in het voordeel van JAVA welke niet kan worden gerecupereerd , dit bedrag alsnog aanrekenen .


11. Goederen voor persoonlijk gebruik

Goederen gefactureerd, geleverd en bestemd voor “ persoonlijk gebr uik door de Klant ” mogen niet worden doorverkocht . JAVA kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor niet - naleving van deze bepaling door de K lant.


12. Aanvaarding, oplevering en klachten

12 .1 De Klant moet direct bij de in ontvangstname van de aangekochte producten en/of dienstenprestaties en/of leeggoed een eerste verificatie uitvoeren, ondermeer m.b.t. de Conformiteit Van De Levering.

Klachten m.b.t. de Conformiteit Van De Levering moeten gebeuren door een voorbehoud te formuleren op de leveringsbon, en moeten onmiddellijk en uiterlijk binnen een termijn van 24u na de levering aan JAVA worden bevestigd per Aangetekende

Klachtenbrief, bij gebreke waarvan de Klant wordt geacht de geleverde producten, dienstenprestaties en leeggoed te aanvaarden zoals overe engekomen.

12 .2 Het in gebruik nemen, verwerken, consumeren en/of doorverkopen van de door JAVA geleverde producten wordt beschouwd als zijnde goedkeuring en aanvaarding en geldt als definitieve oplevering v an de desbetreffende producten en/of dienstenpres taties.

12 .3 De Klant verliest in ieder geval het recht zich op enige niet - Conformiteit Van De Levering en/of enig ander gebrek te beroepen, indien hij JAVA hiervan niet op de hoogte brengt per aangetekende Klachtenbrief, binnen een termijn van 24u nadat hij deze non - conformiteit of dit gebrek heeft ontdekt of behoorde te ontdekken.

12.4 Bij gegronde en bewezen klachten m.b.t. de niet-Conformiteit Van De Levering en/of het gebrek, die tijdig en correct aan JAVA werden gemeld, zal JAVA naar eigen keuze en inzicht: (1) de non-conforme en/of gebrekkige producten en/of dienstenprestaties (gedeeltelijk) vervangen; of (2) de non-conforme en/of gebrekkige producten en/of dienstenprestaties herstellen. De Klant erkent dat deze maatregelen beide afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge de niet-Conformiteit Van De Levering en/of het gebrek.

12.5 De eventuele (gedeeltelijke) vervanging van producten en/of dienstenprestaties kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen JAVA en de Klant.

12 .6 Zonder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van JAVA, heeft de Klant in geen geval het recht om producten terug te sturen, werkzaamheden door derden te late n uitvoeren, of tot een dekkingsverkoop - en/of dekkingsdienstverleningsovereenkomst over te gaan.

12 .7 Klachten en/of een eventuele (gedeeltelijke) vervanging van producten en/of dienstenprestaties ontheffen de Klant in geen enkel geval van zijn betalingsv erplichting binnen de in de schriftelijke overeenkomst tussen JAVA en de Klant, de orderbevestiging uitgaande van JAVA, deze Algemene Voorwaarden, en/of de respectievelijke factuur vastgestelde termijn(en).

12 .8 De Klant is gehouden tot het vergoeden van k osten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.


13. Factuur en betaling

1 3 .1 De Klant moet zijn klachten met betrekking tot facturen binnen een termijn van 10 dagen na factuurdatum aan JAVA melden per Aangetekende Klachtenbrief.

13 .2 Behoudens anderslu idend beding, zijn alle facturen contant en zonder korting betaalbaar op het moment van de levering. Voorscho tfacturen v oor bestelde doch niet geleverde goederen zijn betaalbaar binnen de acht dagen na factuurdatum.

13 .3 Het is de Klant niet toegestaan bet alingen uit te voeren aan tussenpersonen.

13 .4 Enkel kwitanties ondertekend door personen die bevoegd zijn JAVA in rechte te verbinden zijn geldig.

13 .5 Indien tussen JAVA en de Klant een domiciliëring werd toegekend , geldt de verzending van de factuur doo r JAVA aan de Klant als voldoende kennisgeving voor de inning van de domiciliëring op de vervaldag van de factuur .

13 .6 Ingeval van niet - betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen, geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling:

(1) een rentevoet van 1 % per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen;

(2) is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het openstaand factuurbedrag met een minimum van 100 e uro (€ 100,00), onverminderd het recht van JAVA om hogere schade te bewijzen;

(3) is de Klant gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;

(4) worden alle andere, zelfs niet - vervallen facturen van JAVA op de Klant onmiddellijk opeisbaar;

(5) heeft JAVA het recht, de geleverde producten terug te vorderen van de Klant, de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met de Klant te schorsen en/of te ontbinden, zonder dat daartoe een rechterlijke tussenko mst vereist is.

De punten (4) en (5) zijn tevens van toepassing ingeval van een dreigend faillissement, gerechtelijke of conventionele ontbin ding, toepassing van de Belgische wet dd. 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen, overdrach t of sluiting van een handelsfonds, betalingsachterstand, of elk ander feit waardoor JAVA redelijkerwijs het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant verliest . JAVA behoudt zich in d eze gevallen tevens het recht voor door de Klant geplaatste orders eenzijdig te annuleren door eenvoudige kennisgeving aan de Klant en zonder tot enige schadever goeding gehouden te zijn.

13 .7 Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten , (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen.

13 .8 De vermelding van de uitgaande factuur in het uitgaande facturenboek van JAVA geldt als vermoeden van verzending en ontvangst van de desbetreffende factuur.

13 .9 JAVA behoudt zich het recht voor d e gedeeltelijke leveringen te factureren .


14. Annulatie

14 .1 JAVA behoudt zich het recht voor de overeenkomst tussen JAVA en de Klant en/of de order van de Klant, zonder enige vorm van schadevergoeding en zonder enig recht van verhaal t.o.v. JAVA , geheel of gedeeltelijk te annuleren, ingeval van problemen bij de leveranciers en/of producenten en/of indien bepaalde producten of componenten van bepaalde producten niet voorradig zijn .

14 .2 Elke annulering van de geplaatste order door de K lant dient schriftelijk te gebeuren binnen een nuttige termijn en dient door JAVA te worden aanvaard. In geval van laattijdige annulering van de order, zelfs met uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van JAVA, is de K lant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope v an 20% van de waarde van de order , onverminderd het uitdrukkelijke recht van JAVA om een hogere schade vergoeding te vorderen indien daartoe het bewijs wordt geleverd.


15. Verbintenissen en a ansprakelijkheid

1 5 .1 De verbintenissen van JAVA beperken zich tot e en nauwkeurige uitvoering van haar verplichtingen zoals omschreven in de schriftelijke overeenkomst tussen JAVA en de Klant of bij ontbreken hiervan in de orderbevestiging uitgaande van JAVA. Indien er noch een schriftelijke overeenkomst werd opgesteld tus sen JAVA en de Klant, noch een orderbevestiging uitgaande van JAVA, blijft de verantwoordelijkheid van JAVA beperkt tot de uitvoering van het schriftelijk order van de Klant.

15 .2 De aansprakelijkheid van JAVA is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwinge nd door de wet is opgelegd en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van de volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag; of (2) het bedrag van de d oor JAVA aangegane polis BA - uitbating .

15 .3 De aansprakelijkheid van JAVA m.b.t. Do orverkochte Producten is beperkt tot haar verantwoordelijkheden als doorverkoper, zonder dat JAVA kan worden aangesproken m.b.t. enige schade andere dan m.b.t. de Conformiteit Van De Levering. Alle klachten en/of schade, andere dan deze m.b.t. de Conformiteit Van De Levering, behoren uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de producent(en) en/of leverancier(s) waarbij JAVA de desbetreffende producten heeft aangekocht. De Klant heeft maximaal de mogelijkheid zich op dergelijke klachten en/of schade te beroepen, gedurende een periode gelijk aan de kortste van volgende periodes:

- de garantietermijn die de respectievelijke producent of leverancier aan JAVA aanbiedt;

- een absoluut maximum van 1 jaar na levering van de respectievelijke producten en/of dienstenpr estaties.

Indien de Klant JAVA tijdig en correct, conform deze Algemene Voorwaarden, op de hoogte brengt van enige klacht en/of schade andere dan m.b.t. de Conformiteit Van De Levering, zal JAVA deze klacht rechtstreeks doorgeven aan de respectievelijke producent of leverancier. Bij de verdere afhandeling van deze klachten-schadeprocedure fungeert JAVA enkel als tussenpersoon tussen de Klant en de respectievelijke producent of leverancier. De verantwoordelijkheid van JAVA blijft dienaangaande beperkt tot het doorgeven van informatie tussen enerzijds de respectievelijke producent of leverancier en anderzijds de Klant, zonder dat JAVA op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld m.b.t. de effectieve klacht en/of schade.

1 5 .4 JAVA is in geen geval aansp rakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of stijging van de algemene kosten .

15 .5 JAVA is evenmin aansprakelijk voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de K lant en/ of derde n , schade ten gevo lge van de verkeerde en/ of onaangepaste aanwending van de aangekochte producten, en/of schade ten gevolge van het niet - naleven door de Klant en/of diens personeelsleden en/of werknemers van de wettelijke en/of andere verplichtingen, met inbegrip van de vei ligheidsinstructies en de eventuele gebruiksvoorschriften van de respectievelijke producten en/of leverancier en dit ongeacht of deze schade werd veroorzaakt door een fout of nalatigheid.

15 .6 Indien de aansprakelijkheid van JAVA wordt weerhouden, is JAVA er enkel toe gehouden het betrokken p roduct te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen.


16. Vrijwaring

16 .1 De Klant zal JAVA volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief de vorderingen en proc edures van derden, die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van de Klant, in strijd met de schriftelijke overeenkomst tussen JAVA en de Klant, de orderbevestiging uitgaande van JAVA, deze Algemene Voorwaarden, en/of an dere (wettelijke) verplichtingen van de Klant.

16 .2 De Klant zal JAVA schadeloos stellen voor alle schade, met inbegrip van gerechts kosten en andere kosten, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake de onder artikel 1 6 .1 van deze Algemene Vo orwaarden genoemde vorderingen en/of procedures.


17. Overmacht en hardship

17 .1 JAVA is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship.

17 .2 In geval van overmacht of hardship kan JAVA naar eigen keuze en inzicht, zonder dat daartoe een voorafgaande ingeb rekestelling of rechterlijke tussen komst vereist is, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. JAVA : (1) aan de Klant voorstellen om de ontbrekende producten en/of componenten te ver vangen door een functioneel equivalent; (2) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (3) de overeenkomst tussen JAVA en de Klant buitengerechtelijk ontbinden; en/of (4) de Klant uitnodigen om de overeenkomst tussen JAVA en de Klant te he ronderhandelen.

Indien de Klant niet te goeder trouw deelneemt aan deze heronderhandelingen, kan JAVA de rech tbank verzoeken nieuwe contract voorwaarden te bepalen en/of de Klant tot schadevergoeding te veroordelen.

17 .3 Onder overmacht en hardship, wordt o ndermeer verstaan (louter exemplatieve opsomming): onbeschikbaarheid en/of schaarste van bepaalde materialen , grondstofschaarste , valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in - en uitvoerrechten of verzekeringspremies, ijsgang , bijzondere weersomstandigheden , staking , mobilisatie , oorlog , ziekte of ongevallen , communicatie - en informaticast oringen , overheidsmaatregelen , uitvoerverbod , vertraging in de aanvoer , transport - en/of verplaatsingsbelemmeringen , waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden , uitvoerbelemmeringen , invoerbelemmeringen , panne , file , terreur etc.


18. Netting

18.1 In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen JAVA en de Klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de perma nente relatie tussen JAVA en de Klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.

18.2 Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldei sers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de Klant en JAVA doorgevoerde schuldvergelijking.


19. Opschorting en ontbinding

19.1 In geval van enige verandering in de toestand van de Klant, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdr acht, vereffening, staking van betaling, procedure in het kader van wet continuïteit ondernemingen , verzoek om uitstel van betaling, stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant k unnen schaden, houdt JAVA zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten m et de Klant op te schorten tot het ogenblik dat de Klant afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij één of meerdere overeenkomsten met de Klant ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van JAVA om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

19.2 JAVA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst tussen JAVA en de Klant, bij het niet - respecteren door de Klant van diens verbintenissen uit de overeenkomst tussen JAVA en de Klant .

19.3 Indien de overeenkomst tussen JAVA en de Klant wordt beëindigd, al dan niet onder toepassing van het in artikel 19.1 of 19.2 van deze Algemene Voorwaarden omschreven ontbindingsrecht, verliest de Klant het recht om van JAVA te eisen dat zij haar verpl ichtingen naleeft m.b.t. de beëindigde overeenkomst.


20. Persoonsgegevens en beeldmateriaal

20.1 De Klant geeft aan JAVA de toelating om de door de Klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zullen gebr uikt worden met het oog op het voeren van informatie - of promotiecampagnes in verband met de door JAVA aangeboden producten en/of dienstenprestaties.

20.2 De Klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen.

Indien de Klant geen comm erciële informatie van JAVA meer wenst te ontvangen, dient de Klant JAVA hiervan op de hoogte te brengen. Kosten voor wijzigingen aan oorspronkelijke gegevens van de Klant, op zijn verzoek ontstaan, worden steeds aangerekend aan de Klant.

20.3 De Klant gee ft aan JAVA de toelating om beeldmateriaal van de bij de Klant geleverde producten en / of dienstenprestaties te gebruiken voor: (louter exemplatieve opsomming) algemene informatie, publicitaire doeleinden, publicatie op de website van JA VA, publicatie in fo lder(s), etc.


21. Taal

Nederlands: Deze Algemene Voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar en zijn tevens te consulteren op

www.java.eu, in het Nederlands, Frans en Engels. De Ned erlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden is de enige authentieke. Français: Ces Conditions Générales sont disponibles sur simple demande et peuvent aussi être consultées sur le site www.java.eu en néerlandais, français et anglais. La version en néerlandais de ces Conditions Générales est la seule version authentique. English: These General Terms and Conditions are available on request and can also be consulted on www.java.eu in Dutch, French and English. Only the Dutch version of these General Terms and Conditions is legally valid.


22. Geschillen

Alle geschillen tussen JAVA en de Klant vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van en zullen beslecht worden door de bevoegde r echtb anken van de zetel van JAVA, tenzij JAVA verkiest een geschil aanhangig te maken voor de bevoegde rechtbank van de maatschappelijke zetel of woonplaats van de Klant.

Accountgegevens
Loading...
Profiel aanpassen
Close
Chef cook posing